Internationella avtal

Agenda 21
Agenda 21 är omfattande plan för att nå hållbar utveckling på en global, nationell och lokal nivå. Godkändes i juni 1992 i Rio de Janeiro under FN:s konferens om miljö och utveckling.
Läs hela Agenda 21 här.

Beijing-deklarationen och plattformen för handling, område K (kvinnor och miljö)
Deklarationen skapades under FN:sfjärde världskonferens om kvinnor, som arrangerades i Beijing, Kina i september 1995. Dokumenten strävar efter att förbättra kvinnors ställning på en lokal, nationell och global nivå på en rad områden.

Plattformen för handling utsåg kvinnor och miljö som ett viktigt område och skapade tre strategiska mål: att inkludera kvinnor aktivt på alla nivåer i beslutsfattande som anknyter till miljön, att integrera könsperspektiv i program för hållbar utveckling samt att skapa och förstärka mekanismer på nationell, regional och internationell nivå för att analysera utvecklings- och miljöpolitikens inverkan på kvinnor.
Läs mera om område K här.


Klimatkonventionen och Kyoto-protokollet
Den internationella miljökonventionen (UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change) godkändes i Rio de Janeiro 1992 av de flesta länder och trädde i kraft 1994. Dess syfte är att minska den globala uppvärmning och dess effekter.

Den ursprungliga konventionen innehöll inga bindande utsläppsgränser för växthusgaser på nationell nivå och heller inga uttryck för verkställande. Konventionen inkluderade istället möjligheten för uppdateringar eller ”protokoll” som skulle skapa bindande gränser för emissioner. Det huvudsakliga protokollet är Kyoto-protokollet. Protokollet är mera bindande och anses vara starkare än konventionen. Kyoto protokollet trädde i kraft i februari 2005.

Läs Klimatkonventionen här.
Läs Kyoto protokollet här.

Konventionen för biologisk mångfald
Konventionen trädde i kraft i december 1993. Konventionens är basen för arbetet med hållbart nyttjande av biologisk mångfald, för frågor om bevarande och rättigheter till genetiska resurser. Läs hela konventionen här.

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW)
Konventionen godkändes av FN:s generalförsamling i december 1979. Konventionen definierar diskriminering gentemot kvinnor och skapar en agenda för nationell handling för att göra ett slut på denna diskriminering.
Läs hela konventionen här.

Konventionen om ökenspridning
Konventionen trädde i kraft i december 1996. Konventionens syfte är att motarbeta ökenspridning och inverkningarna av extrem torka genom nationella handlingsprogram.
Läs hela konventionen här.


Rio-deklarationen
I deklarationen förbinder sig stater till 27 principer gällande hantering av miljö- och utvecklingsfrågor. Godkändes i Rio de Janeiro, Brasilien, i juni 1992.
Läs hela deklarationen här.